Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w Miejscowości Krzczonów

Projekt „Budowa, Przebudowa (Modernizacja) Wodociągu w miejscowości Krzczonów” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Poniższa mapa przedstawia rozmieszczenie sieci wodociągowej w Gminie Krzczonów.

Zgłoś awarię sieci wodociągowej